Anyone else ship them, cuz I ship em’ hard~

Anyone else ship them, cuz I ship em’ hard~